Privacy

Suc6 
Suc6, gevestigd aan Rozentuin 20 1648LV in De Goorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
HTTP://www.suc6.nl Rozentuin 20 1648LV in De Goorn Tel 0611304106
Henkjan Vroegop is de Functionaris Gegevensbescherming van Suc6 Hij is te bereiken via info@suc6.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Suc6 verwerkt geen persoonsgegevens, alleen adres gegevens. Omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@suc6.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Suc6 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Suc6 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Suc6) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Suc6 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
NAW gegevens worden 7 jaar bewaard i.v.m. belastingregels ondernemingen.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Suc6 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Suc6 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Suc6 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@suc6.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Suc6 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Suc6 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@suc6.nl
Overig:
Keezspel.nl is onderdeel van Suc6, voor Keezspel zijn ook bovenstaande regels van toepassing.
Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Suc6. Als u deze niet meer wilt ontvangen kunt u zich op ieder moment afmelden. 
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Suc6. 
Afmelden
Suc6 houdt bij de dienstverlening en bij het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. In veel gevallen heeft u de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op de informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij: info@suc6.nl, of schriftelijk naar: Suc6, Rozentuin 20 1648LV in De Goorn.